We are Online Market of organic fruits, vegetables, juices and dried fruits. Visit site for a complete list of exclusive we are stocking.

Usefull links

Contact us

O PROJEKTU

Naziv:

Proizvodnja hrane, biokompozita i biogoriva iz žitarica u kružnom biogospodarstvu

Šifra:

KK.05.1.1.02.0016

Trajanje:

45 mjeseci

Ukupna vrijednost projekta:

3.456.517,81 HRK

Iznos EU potpore:

2.888.573,93 HRK

Javna sredstva:

509.748,36 HRK

Projekt obuhvaća primijenjena istraživanja ispravnih agrotehničkih mjera za stare i nove sorte pšenice i ječma te hibride kukuruza kako bi se utvrdili optimalni omjeri između zrna i biomase kao i prisutnost mikotoksina.

Uz kvantitet, odredit će se kvaliteta zrna žitarica za prehranu i ishranu, kao i sekvestracija ugljika u tlo i biljku te kvaliteta biomase za biokompozite, biofiltere, bioetanol druge generacije te kruta biogoriva iz ostataka proizvodnje.

Iskorištavanjem ostataka, potencijalni otpad postat će sirovina i zatvorit će se proces kružnog biogospodarstva. Nova znanja će se transferirati dionicima ranjivih sektora i podići svijest šire javnosti o mogućnostima ublažavanja negativnih utjecaja klimatskih promjena.

NAJNOVIJE VIJESTI

Razdoblje provedbe

1. rujna 2019. - 1. lipnja 2023.
Izvršeno 95%

UZGAJAMO I PRATIMO

Uzgojit ćemo 12 kultivara (4 hibrida kukuruza, 4 sorte pšenice i 4 sorte ječma) i obaviti sve potrebne agrotehničke mjere od sjetve do žetve/berbe pšenice, ječma i kukuruza po pravilima struke.

Nakon berbe na zrnu kukuruza provesti će se analiza primjesa, klijavosti, vlage i analize na bolesti. Na zrnu pšenice provesti će se analiza agronomskih svojstava i parametara namjenske kvalitete zrna i reološka svojstva brašna, tijesta i peciva, dok će se na ječmu provesti analiza agronomskih svojstava i parametara namjenske kvalitete zrna te analiza slađenja zrna i dobivenog slada, a tijekom samog uzgoja pratit će se pojava štetnih organizama i mikotoksina.

Direktni rezultat uzgoja, praćenja i analize bit će:
1. Izbor ispravnih agrotehničkih mjera i utvrđivanje bilance ugljika u konvencionalnom načinu proizvodnje

2. Utvrđivanje otpornosti kukuruza i ostalih istraživanih kultura na klimatske promjene

3. Identifikacija štetnih organizama, njihova kvanitifikacija i razvijanje specifičnih mjera ublažavanja utjecaja klimatskih promjena

PROIZVODIMO

S obzirom da izgaranje fosilnih goriva doprinosi s više od 90% ukupnim emisijama energetskog sektora, kao jedno od mogućih rješenja za smanjenje dijela globalne emisije, nameće se proizvodnja i korištenje biomase i biogoriva.

Osim proizvodnje biomase i biogoriva ostatak iz proizvodnje pšenice, ječma i kukuruza korisit će se za dizajniranje novih biokompozitnih materijala i bio-tehničkih tekstilija kao tekstilija dodane vrijednosti.

Kompozitni materijali koji ispunjavaju zahtjev biorazgradivosti te pridonose smanjenju potrošnje goriva i ispuštanju CO2 ukoliko ih se ugrađuje u vozila ili plovila.
Kruto biogorivo koje će se dobiti iz ostataka proizvodnje biokompozita i biofiltera s mogućnošću upotrebe u prometu ili za dobivanje toplinske i električne energije.
Bio-tehnička tekstilija dodane vrijednosti koja je sposobna adsorbirati teške metale iz otpadnih voda.
Biorazgradivi dio proizvoda, ostataka i otpada iz poljoprivrede koji kao energent predstavlja sirovinu tijekom procesa pretvorbe u tekuća, plinovita i kruta biogoriva
Biogorivo II. generacije proizvedeno iz lignocelulozne biomase, koja se sastoji od celuloze, hemiceluloze i lignina.

MIJENJAMO KLIMU

1. MJERA
Izbor ispravnih agrotehničkih mjera i utvrđivanje bilance ugljika u konvencionalnom načinu proizvodnje
2. MJERA
Utvrđivanje otpornosti kukuruza i ostalih istraživanih kultura na klimatske promjene
3. MJERA
Identifikacija štetnih organizama, njihova kvantifikacija i razvijanje specifičnih mjera ublažavanja utjecaja klimatskih promjena
4. MJERA
Istraživanje i razvoj biokompozita i biofiltera iz biomase
8 MJERA
-prilagodbe klimatskim promjenama-
8 MJERA
5. MJERA
Istraživanje i razvoj bioetanola druge generacije iz biomase
6. MJERA
Istraživanje i razvoj krutih biogoriva iz ostataka proizvodnje biokompozita, biofiltera i bioetanola druge generacije
7. MJERA
Transfer znanja dionicima za prilagodbu sustava na stvarne i očekivane negativne učinke klimatskih promjena
8. MJERA
Edukacija šire javnosti o učincima klimatskih promjena

STVARAMO KRUŽNO BIOGOSPODARSTVO

3. Biomasa
4. Proizvodnja biokompozita i biofiltera
2. Proizvodnja hrane
5. Bioetanol II. generacije
1. Uzgoj i praćenje kultivara
7. Poboljšivač tla
6. Kruta biogoriva
1. Uzgoj i praćenje kultivara
2. Proizvodnja hrane
3. Biomasa
4. Proizvodnja biokompozita i biofiltera
5. Bioetanol II. generacije
6. Kruta biogoriva
7. Poboljšivač tla
Konačni rezultat istraživanja biti će uspostava sustava uzgoja žitarica i proizvodnje s potpunim iskorištavanjem uzgojene sirovine sukladno načelima održivog razvoja uz istovremeno podizanje svijesti javnosti o važnosti utjecaja na klimatske podražaje.
MJESECI PROVEDBE
PRIRUČNIKA
ISTRAŽIVAČA
BROŠURE
INSTITUCIJE
RADIONICE
SEKTORA
DJEČJA IGRAONICA
DIONIKA
INFO DANA
MJERA PRILAGODBE
PANEL RASPRAVE
KORISNIK
Sveučilište u Zadru
PARTNER
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
PARTNER
Sveučilište u Zagrebu
Tekstilno-tehnološki fakultet
POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 1
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 2
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Projekt je sufinancirala Europska unija u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj.