We are Online Market of organic fruits, vegetables, juices and dried fruits. Visit site for a complete list of exclusive we are stocking.

Usefull links

Contact us

Blog

Utjecaj na ranjive sektore

Poljoprivreda

Zbog svoje intenzivne proizvodnje poljoprivreda i klimatske promjene uzročno-posljedično su povezane i velikim dijelom pridonose promjeni klime. Klimatske promjene mogle bi se značajno odraziti na kvalitetu i kvantitetu biljnih proizvoda, pogotovo žitarica. Više temperature i sušna razdoblja mogu uzrokovati znatan stres u biljci i smanjiti prinos ploda i ukupnu količinu biomase. Također, primjenom odgovarajućih agrotehničkih zahvata i pravilnim odabirom kultura/sortimenta, može se održati/povećati plodnosti tala odnosno povećati organska tvar tla (humus) te smanjiti emisija stakleničkih plinova u atmosferu. Neposredna primarna proizvodnja žitarica, kao i proizvodnja biokompozita i biogoriva utječu na bilancu ugljika. RED II direktiva i ILUC naglašavaju veliki potencijal koji ima tlo da apsorbira ugljik i ublažava klimatske promjene. Projektom će se utvrditi stvarno stanje unosa, odnosno iznašanja ugljika tijekom kružnog procesa uzgoja i iskorištenja cjelokupne biljke žitarica, te je li bilanca pozitivna ili negativna. Također će se ponuditi različiti proizvodi (bioetanol druge generacije, biokompoziti, biofilteri, peleti iz biomase i peleti iz nusproizvoda proizvodnje bioetanola i biokompozita) koji će osigurati kružno gospodarenje žitaricama.

Bioraznolikost

Velika količina padalina u kratkom vremenu nakon koje slijedi sušno razdoblje dodatan je stres i može biti uzrok fizičkih oštećenja, bilo biljke ili ploda, uslijed prenaglog bubrenja i pucanja zaštitnog pokrovnog tkiva. Takva oštećenja idealna su za ulaz štetnih organizama, pa i onih koji u normalnim okolnostima ne predstavljaju ozbiljnu ugrozu, poput bakterija, virusa i gljivica. Pojava veće količine štetnih organizama na biljci će uzrokovati pad prinosa, a može se negativno odraziti na kvalitetu, ali i sanitarnu ispravnost proizvoda. Nadalje, za očekivati je da će globalno povećanje temperature i općenito klimatske promjene, uz brzu cirkulaciju ljudi i stvari, stvoriti uvjete za pojavu novih štetnih organizama koji do sada nisu bili prisutni u našim krajevima. Druga posljedica porasta temperature i predviđenih sušnih razdoblja mogla bi izazvati izmjene u pojavnosti i patogenosti već prisutnih štetnih organizama. Dodatna važnost nekih biljnih patogena koji danas predstavljaju prijetnju biljnoj proizvodnji mogla bi se smanjiti, dok bi utjecaj nekih drugih, koji se danas smatraju manje važnima, mogao znatno porasti. Za kvalitetu proizvoda žitarica i njihovu sanitarnu ispravnost jednu od najvećih ugroza predstavljaju mikotoksini. Poznato je da je pojavnost mikotoksina na žitaricama direktno povezana s klimatskim uvjetima u određenoj godini. Slijedom navedenog, projektom bi se osiguralo praćenje pojave mikotoksina te utjecaj štetnih organizama na pojavu istih. Samim time pratio bi se utjecaj na bioraznolikost uzgoja žitarica u odnosu na biljno i životinjsko okruženje.

Zdravlje/Zdravstvo

Projektom je predviđena izrada bio-tekstila, odnosno bio-filtera iz biomase žitarica koji se mogu koristiti za pročišćavanje otpadnih voda prerađivačkih industrija ili za izradu filtera namjenjenih prehrambenoj industriji. Prilikom prerade zrna (mljevenje, transporta i sl.) dolazi do pojave sitnih čestica (prašina). Mlinarska industrija u svojoj proizvodnji brašna kao i tvornice stočne hrane koriste filtere kojima se te sitne čestice odvajaju kako bi se osigurala sigurnost hrane. Odvajanjem se ujedno utječe kako na zdravlje ljudi, tako i na zdravlje životinja te se sprječavaju pojave respiratornih oboljenja (kao i sve češću pojavu alergijskih reakcija) i bolesti probavnog sustava. Dodatno, sigurnost hrane osigurati će se smanjenjem pojave mikotoksina na zrnu koji uzrokuju brojne bolesti kao što su dijareja pa čak i smrt. Prema navedenom smanjiti će se utjecaj klimatskih promjena na sustav prehrambene sigurnosti, odnosno na raspoloživost, distribuciju i iskorištenje hrane.

Energetika

S obzirom da izgaranje fosilnih goriva doprinosi s više od 90% ukupnim emisijama energetskog sektora, kao jedno od mogućih rješenja za smanjenje dijela globalne emisije, nameće se proizvodnja i korištenje biomase i biogoriva. Prilikom proizvodnje biomase može se procesom fotosinteze ukloniti dio atmosferskog ugljika, dok se zaoravanjem dijela biomase postiže sekvestracija ugljika u tlo, što može predstavljati jednu od potencijalnih mjera ublažavanja klimatskih promjena. Projektom je predviđena proizvodnja biogoriva (tekućeg i krutog), kako iz ostataka primarne proizvodnje žitarica tako i iz ostataka nakon proizvodnje biokompozita, čime se osim zbrinjavanja ostataka može osigurati i energetska neovisnost proizvođača.

Turizam

Turistički sektor bit će primoran obogaćivati ponudu i nuditi proizvode više kvalitete, što može pozitivno djelovati na konkurentnost i sastav gostiju. Projektom će se osigurati istraživanje zrna žitarica u svrhu proizvodnje domaćih piva, što će doprinijeti obogaćivanju ponude gastro i enoturizma. Također će se Nacionalnim parkovima ponuditi opskrbljivanje biogorivima, čime bi se postigla veća energetska učinkovitost, a dodatno će se smanjiti negativne emisije klasičnih goriva.