We are Online Market of organic fruits, vegetables, juices and dried fruits. Visit site for a complete list of exclusive we are stocking.

Usefull links

Contact us

Blog

Kako ćemo diseminirati rezultate?

Rezultati projekta diseminirat će se putem Web portala, info dana, okruglog stola, radionica, panel rasprava s dionicima i tiskanih materijala. Dodanu vrijednost ovom projektu dat će objava radova proizašlih iz rezultata istraživanja u javno dostupnim bazama.