We are Online Market of organic fruits, vegetables, juices and dried fruits. Visit site for a complete list of exclusive we are stocking.

Usefull links

Contact us

TERENSKE AKTIVNOSTI NA POKUSNOM POLJU TIJEKOM ZIMSKIH MJESECI

TERENSKE AKTIVNOSTI NA POKUSNOM POLJU TIJEKOM ZIMSKIH MJESECI

Mjerenje disanja tla i agroekoloških čimbenika provedeno je u studenom 2020. godine i veljači 2021. godine, dok se u prosincu 2020. godine i siječnji 2021. godine mjerenje nije moglo provesti...

AGROTEHNIČKI ZAHVATI NA POLJSKOM POKUSU TIJEKOM 2020. GODINE

U 2020.-toj godine na pokusnom polju je provedeni su sljedeći agrotehnički zahvati: (I) gnojidba (slika 1.), (II) osnovna obrada tla (slika 2.), (III) dopunska obrada tla (slika 3.), (IV) sjetva...

Utvrđivanje nultog stanja na pokusnom polju u Osijeku

Krajem listopada 2020. godine započelo se s provedbom terenskih radova na pokusnom polju koje je smješteno na poljoprivrednim površinama Poljoprivrednog instituta Osijek. Na pokusnom polju provedeno je geolociranje pokusnog polja,...

Kako mijenjamo klimu?

Predloženim primijenjenim istraživanjem utvrditi će se učinkovitost primjene konkretne agrotehničke mjere u pojedinim uvjetima proizvodnje (različite sorte/kultivari) s višestrukog motrišta kao odgovor na mogućnost prilagodbe klimatskim promjenama. Utvrđivanjem bilance ugljika...

Utjecaj na ranjive sektore

Poljoprivreda Zbog svoje intenzivne proizvodnje poljoprivreda i klimatske promjene uzročno-posljedično su povezane i velikim dijelom pridonose promjeni klime. Klimatske promjene mogle bi se značajno odraziti na kvalitetu i kvantitetu biljnih...

Kako planiramo podići svijest javnosti o klimatskim promjenama?

U ovom projektu predložena su istraživanja čiji će ishodi pridonijeti ublažavanju posljedica klimatskih promjena na proizvodnju žitarica. Kako bi predložene mjere bile učinkovite potrebno je provesti edukaciju ciljnih skupina. Organizirat...

Kako ćemo diseminirati rezultate?

Rezultati projekta diseminirat će se putem Web portala, info dana, okruglog stola, radionica, panel rasprava s dionicima i tiskanih materijala. Dodanu vrijednost ovom projektu dat će objava radova proizašlih iz...

Objava radova, edukacije i transfer tehnologija i proizvoda

Sama provedba projekta sadrži ciklički povezane aktivnosti, a provođenje započinje uspostavom stručnog tima, izradom metodologije istraživanja te organizacijom i provedbom konzultacija s dionicima iz 5 ranjivih i 1 transverzalnog sektora....

Upravljanje rizicima

Klimatske promjene povećavaju rizik od pojave i intenziteta katastrofa. Zbog promjena količine oborina, vlažnosti i isparavanja u primarnoj proizvodnji pojavljuje se sve više štetnih organizama koji imaju direktan utjecaj na...